דף הבית > תנאי שימוש

תנאי שימוש

תקנון אתר

1. כללי

1.1 אתר ארו-אסיה בכתובת:shop.euro-asia.co.il (להלן: ” ארו-אסיה ו/או “האתר”)
הינו אתר למכירת שעונים לגולשים באינטרנט והינו
בבעלות חברת ארו-אסיה (1972) יבוא שעונים בע”מ ח.פ.510610728.

1.2 האתר משמש כחנות וירטואלית המוכרת מוצרים המיובאים על ידי ארו-אסיה וכן מוצרים של אחרים המשווקים על ידי ארו-אסיה.

1.3 מכירת המוצרים באתר נעשית באמצעות מכירה ישירה באתר.

1.4 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי משתמש באתר ועל כל רכישה
שתתבצע על ידי משתמש באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש
לבין נציגי האתר. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא את הוראות תקנון זה בעיון.

1.5 גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המופיעים בו יהוו את הסכמת המשתמש לתנאים
הכלליים וליתר התנאים המובאים בתקנון זה. לפיכך, משתמש אשר אינו מסכים לתנאי
תקנון זה או לתכניו של האתר מתבקש להימנע מכל שימוש באתר.

1.6 תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע”י נציגי האתר ו/או מי מטעמם, על
פי שיקול דעתם הבלעדי.

1.7 בתקנון זה “משתמש” הינו כל גולש באתר, לרבות חברה, בין
לשם צפייה בתכני האתר ובין לשם רכישת מוצרים אשר רשאי לבצע פעולות באמצעות
האתר, והכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים הבאים:

א. המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; משתמש שהינו קטין (מתחת
לגיל 18) ו/או משתמש שאינו זכאי לביצוע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס,
נדרש ליידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו (להלן: “האפוטרופוסים”)
בדבר הוראות תקנון זה, ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהיא,
במסגרת האתר. האחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן
הפיקוח על פעילות הקטינים, על מנת שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה, חלה על
האפוטרופוסים בלבד. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של
הקטינים והאפוטרופוסים לאמור בתנאי התקנון.

ב. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף;

ג. המשתמש הינו בעל תיבת דואר אלקטרוני פעילה ברשת האינטרנט, וכן בעל כתובת
למשלוח דואר.

ד. המשתמש לא יעשה שימוש באתר ו/או במוצרים למטרה לא חוקית מכל סוג שהוא.

2. תנאים כלליים לשימוש באתר

2.1 אין בשימוש באתר כדי להקנות למשתמש זכויות בעלות באתר ו/או במידע ו/או
בשירותים.

2.2 האתר והמידע באתר מוגנים על-ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות
קנייניות אחרות. בנוסף, האתר כמכלול מוגן כיצירה שלמה. אין לעשות כל פעולה שיש
בה כדי לפגוע בזכויות הנ”ל.

2.3 השירותים והמידע מועמדים לרשות המשתמש לשימושו האישי בלבד. המשתמש רשאי
לצפות, לעיין, לקרוא ו/או להוריד (download) מידע, וזאת לשימושו הפרטי בלבד.

2.4 חל איסור להעתיק, להפיץ מחדש, למכור, לשדר, לפרסם או לעשות כל שימוש אחר
במידע או חלקים ממנו או בחומר אחר מהאתר, בתמורה או שלא בתמורה, ללא הסכמתו
המפורשת מראש ובכתב של חברת ארו-אסיה ועל-פי התנאים שייקבעו על-ידה. כמו-כן,
חל איסור לעשות במידע כל שינוי ו/או השמטה ו/או סילוף ו/או כל פעולה העלולה
לפגוע בנכונות המידע, מהימנותו או בשמה הטוב של חברת ארו-אסיה כבעלת זכויות
יוצרים בו ו/או בשמו של כל גורם אחר.

2.5 מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי בעת שימוש באתר הוא
יפעל בהתאם לכללי השימוש המפורטים להלן:

א. לא יעשה כל שימוש בלתי חוקי באתר;

ב. לא יגביל אחרים או ימנע מהם את השימוש באתר ובשירותים, בכל דרך שהיא לרבות
אך לא רק על-ידי פריצה לאתר או שינויו;

ג. לא ישלח ו/או יפיץ כל מידע פוגע;

ד. לא יתחזה לאדם ו/או לכל גורם אחר;

ה. לא יפיץ הודעה, מידע, קבצים, תוכנה, נתונים, תוכן או כל חומר אחר שיש בו
כדי להפר את זכויות הקניין הרוחני של מנהלי האתר ו/או צד שלישי או זכויות
אחרות כלשהן ולא יסיר הודעה הכלולה באתר על זכויות כאמור;

ו. לא יפיץ כל הודעה, מידע, קבצים, תוכנה, נתונים, תוכן או כל חומר אחר
הכוללים וירוס או תוכנה אחרת העלולים לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשים.

2.6 מנהלי האתר רשאים להפסיק באופן מיידי את נגישות המשתמש לאתר ולשירותים,
בכל עת, וזאת על-פי שיקול דעתם הבלעדי של מנהלי האתר, לרבות אך לא רק באם הפר
המשתמש את תנאי השימוש ו/או כל דין, חוק, תקנה ו/או הוראה אחרת ו/או באם
יחליטו כי המשתמש ביצע שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר ובכלל זה אם:

א. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות כל דין;

ב. המשתמש הפר תנאי מתנאי תקנון זה;

ג. המשתמש מסר בטלפון או באתר בהליך הרכישה פרטים שגויים
במתכוון;

ד. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר או בפעילות התקינה של האתר
ו/או מי מטעמו ו/או מי מהמעצבים ו/או צד ג’ כלשהו.

2.7 המידע והשירותים, היקפם זמינותם וכל היבט אחר הקשור עימם, המופיעים באתר
והתנאים לשימוש בהם, ניתנים לשינוי לפי החלטת מנהלי האתר ללא כל צורך בהודעה
מראש על כך ולפי שיקול דעתם הבלעדי. כמו-כן, מנהלי האתר רשאים להפסיק בכל עת
את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי.

2.8 משלוח הודעה לאתר מהווה רישיון ורשות בלתי חוזרת שאינה מוגבלת בזמן וללא
תמורה מאת שולח ההודעה למנהלי האתר לעשיית כל שימוש בהודעה ובתוכנה.

2.9 האתר ו/או המבזקים עשויים לכלול פרסום מטעם מנהלי האתר בדבר מבצעים, הטבות
והנחות. מנהלי האתר רשאים להפסיק ו/או לשנות בכל עת את המבצעים/הטבות/הנחות
כאמור, על-פי שיקול דעתם הבלעדי.

2.10 מנהלי האתר רשאים לקבוע, כי הגישה לאתר ו/או לחלקים הימנו תתאפשר באמצעות
מסירת שם משתמש וסיסמת כניסה אותם תקצה חברת ארו-אסיה למשתמש. המשתמש מסכים,
כי אין בהנפקת הסיסמה כדי לגרוע מזכותם של מנהלי האתר לדרוש מידע נוסף לצורך
אימות זהות המשתמש ו/או לשנות מעת לעת ועל פי שיקול דעתם הבלעדי את סימני
הזיהוי ו/או את השיטה לאימות הזהות כאמור. למען הסר ספק מובהר, כי אין במתן
אפשרות כניסה לאתר ללא סיסמת כניסה כדי לגרוע מתנאי הסכם זה.

2.11 בכל עת שהיא רשאים מנהלי האתר לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש
אלה. המשתמש מאשר בזאת, כי בשימושו באתר הינו מסכים להיות כפוף לאמור בתנאי
השימוש בכל עת, ועליו לחזור ולהתעדכן בדבר השינויים שיבוצעו בתנאי השימוש.

3. רכישה באתר

3.1 האתר מאפשר למשתמשים רכישה קלה, בטוחה ומהירה.

3.2 התשלום למוצרים באתר מתבצע באמצעות כל כרטיסי אשראי אשר תקפים
בישראל:LEUMI CARD VISA , ISRACARD , AMERICAN EXPRESS , DINERS, . הקניה
מתבצעת על ידי הזנת כרטיס אשראיבאתר בקניה בטוחה (תחת שרותי חברת קרדיט גארד) תחת חשבון משתמש.

3.3 על מנת לבצע רכישה באתר יש לפעול כדלקמן:

א. יש לבחור מוצר מקטלוג הפריטים.

ג. על מנת לרכוש את הפריט מדף הקטלוג יש ללחוץ על כפתור “לרכישה”.

ב. לחיצה על תמונת המוצר תעביר את המשתמש לדף המוצר.

ג. על מנת לרכוש את הפריט מדף המוצר יש ללחוץ על כפתור “לרכישה”.

ד. לחיצה על כפתור “לרכישה” יעביר את המשתמש לרכישת סל המוצרים דרך אתרבאמצעות תשלום בכרטיס אשראי בקניה מאובטחת מטעם ­קרדיט גארד ( CREDIT GUARD).

4.

4.1 השלמת הרכישה מותנית בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך
ההזמנה. במקרה והמוצר אזל מהמלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא,
יהיו נציגי האתר רשאים להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר
למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, לפי שיקול דעתם של נציגי
האתר. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד האתר ו/או נציגיו ובעצם
ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.

4.2 האתר שומר לעצמו את הזכות להגביל את כמות המוצרים בכל הזמנה.

4.3 האתר רשאי להציע באתר מגוון של מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית
בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם בלא צורך לתת כל
הודעה מוקדמת על כך.

4.4 אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה
ואישור חברות כרטיסי האשראי, והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי כאמור. לאחר
אישור חיוב ההזמנה ע”י חברת כרטיסי האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח לכתובת
אשר נמסרה על ידי המשתמש בעת ההזמנה. ככל שלא יתקבל אישור מחברת כרטיסי
האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה.

4.5 במידה והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע
מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק
ישיר, עקיף, תוצאתי או כל נזק אחר שנגרם למשתמש או לצד שלישי, לרבות אך לא רק,
נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

4.6 דמי משלוח:
חינם ברכישה מעל 399 ש"ח.
בתשלום ברכישה מתחת ל399 ש"ח.
לא ניתן לקבל החזר כספי על ביטול דמי משלוח ע"י איסוף עצמי.

4.7 ביטול הזמנה ייעשה בהתאם להוראות תקנון זה כמפורט להלן.

4.8 טעות סופר בתיאור המוצר או בכל פרט אחר הנוגע למוצר לא תחייב את האתר.
תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר,
חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

4.9 בעת ביצוע החלפת מוצר ישא הלקוח בעלויות המשלוח הכרוכות בהחלפת המוצר,
כלומר במשלוח אל החברה של המוצר הישן ומשלוח אל הלקוח של המוצר החדש.

4.10 האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL .

5. אספקה והובלת המוצרים

5.1 האתר יספק למשתמש רק מוצרים אשר שולמו במלואם כאמור לעיל, בתנאי שבבעלות
המשתמש כרטיס אשראי תקף שהונפק ע”י אחת מחברות האשראי ושניתן לחייבו ולסלקו
בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.

5.2 המוצר יסופק לכתובת שהמשתמש הקליד בעת ההזמנה, תוך המועד אשר יקבע בעת
ההזמנה.

5.3 האתר לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם
כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו, לרבות אך לא רק, שביתות,
השבתות, אסונות טבע, עיכובים, תקלות במערכת המחשוב וכדומה.

5.4 תקנון הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר
באמצעות האתר, ויחייב את המשתמש.

5.5 בכל מקום בו נקבע זמן בימים לאספקת המוצר הרי שמדובר ב”ימי עסקים” (בימים
א עד ה לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

5.6 לא נקבע מועד לאספקת המוצר הוא יסופק בתוך פרק זמן של 3-4 שבועות מזמן
אישור התשלום על ידי חברת האשראי.

5.7 במידה והמוצר לא הגיע לכתובת המשתמש בתוך המועד שנקבע בעת ההזמנה ו/או
בחלוף ארבעה שבועות ממועד אישור התשלום, יפנה המשתמש באופן מיידי לשירות
לקוחות באתר או בדואר אלקטרוני: tom@eurasia.co.il .במידה והמשתמש לא
יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר לאחר מועד האספקה ותלונתו תתברר כמוצדקת, הוא
יהיה זכאי לבטל את ההזמנה והאתר יזכה את המשתמש בסכום ששולם על ידו עבור המוצר
בכפוף לאישור חברת המשלוחים בנוגע לתלונת המשתמש.

5.8 האתר ו/או מי מנציגיו יהיה רשאי לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת
מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל
כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.

6. מדיניות משלוחים

6.1 בעת ההזמנה ניתן לבחור באחת מדרכי המשלוח הבאים:

א. איסוף עצמי – בכתובת WATCH SHOW רח’ לאונרדו דה וינצ'י 14א קומה 3, תל אביב
ניתן יהיה לאסוף את המוצר בתיאום מול הלקוח. מייד עם הגעת המוצר לחנות ארו-אסיה
תיצור קשר טלפוני עם הלקוח לצורך תיאום האיסוף בשעות הפעילות של החנות
בימים א’ -ה’ בין השעות 10:00-18:00 וביום ו’ בין השעות 10:00-14:00.

ב. משלוח חינם ברכישה מעל 399 ש"ח – משלוח חינם לבית הלקוח בישראל באמצעות חברת
צ’יטה משלוחים ו/או חברה אחרת שתיבחר בהתאם לשיקול דעתה של חברת ארו-אסיה תוך כ4 ימי עסקים. תיאום המשלוח יעשה בתיאום מראש בימים א’ -ה’ בין השעות
10:00-18:00 לכתובת הנוחה ללקוח לקבלת המוצר (אנא בחר/י כתובת נוחה לקבלת
החבילה שבה תמצא/י במשך רוב השעות היום).

ג. משלוח בתשלום ברכישה מתחת ל399 ש"ח - משלוח בתשלום לבית הלקוח בישראל באמצעות חברת
צ’יטה משלוחים ו/או חברה אחרת שתיבחר בהתאם לשיקול דעתה של חברת ארו-אסיה תוך כ4 ימי עסקים. תיאום המשלוח יעשה בתיאום מראש בימים א’ -ה’ בין השעות
10:00-18:00 לכתובת הנוחה ללקוח לקבלת המוצר (אנא בחר/י כתובת נוחה לקבלת
החבילה שבה תמצא/י במשך רוב השעות היום).

6.2 במידה וההזמנה עדיין לא שוגרה ללקוח ניתן לשנות את אופן השילוח באמצעות
יצירת קשר בטלפון 03-5328093 או בדואר אלקטרוני: tom@eurasia.co.il.

7. ביטול הזמנה

7.1 משתמש יהיה רשאי לבטל את הזמנתו בתוך 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה ועד שני
ימי עסקים מיום קבלת המוצר.

7.2 ביטול הזמנה יעשה בכתב באמצעות שליחת דואר האלקטרוני לכתובת המייל של
האתר.

7.3 בביטול הזמנה כאמור לעיל ולהלן, דמי המשלוח אל הלקוח ומהלקוח חזרה יחולו
על הלקוח. לא יחויב המשתמש אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר
או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

7.4 ביטול ההזמנה ע”י המשתמש כפוף לכך שהמשתמש יחזיר את הפריט באריזתו
המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או כתם ו/או קלקול מכל מין
וסוג שהוא ובצירוף קבלה הכתובת למשלוח הינה- ארו-אסיה בע”מ מרחוב לאונדרדו דה וינצ'י 14א תל אביב.

7.5 האתר רשאי לבטל הזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים:

א. אם נפלה בהצעה טעות סופר;

ב. במידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או צד ג’
כלשהו;

ג. כאשר ההזמנה בוצעה שלא כדין ו/או שלא על פי תקנון זה.

7.6 ביטול ההזמנה יימסר לרוכש בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה
ציין בעת ביצוע ההזמנה.

8. אחריות

8.1 האתר בכללותו כולל כל המידע המופיע בו, קוד התוכנה העומד בבסיסו וכל מידע
או חומר הנגישים באמצעות האתר – עומד לרשות המשתמש במצבו הנוכחי (“As Is”)
ומנהלי האתר אינם נושאים באחריות כלשהי, במפורש או במשתמע, במישרין או
בעקיפין.

8.2 השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או במידע המועמדים לרשות המשתמש נעשה על-ידי
המשתמש ועל אחריותו בלבד.

8.3 קיימת אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שגיאות ו/או שיבושים ו/או אי דיוקים
מכל סוג שהוא וכן טעויות שנגרמו עקב חדירה של גורמים מזיקים לאתר (ביחד להלן:
“שיבושים”), וזאת למרות שמנהלי האתר עושים ויעשו כל שביכולתם לוודא את איכות,
אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של התכנים הכלולים באתר. המשתמש פוטר בזה את
מנהלי האתר מכל אחריות בשל שיבושים. למען הסר ספק, המידע, כולו או חלקו, אינו
בהכרח נכון למועד הגלישה בזמן אמת, ומנהלי האתר אינם מתחייבים לעדכן מידע זה.
על-כן, מובהר, כי אין למנהלי האתר כל אחריות לנכונות המידע ו/או אמיתותו ו/או
עדכניותו ו/או שלמותו ו/או התאמתו לצורכי המשתמש.

8.4 מנהלי האתר אינם, ולא יהיו אחראים לכך, שהשימוש באתר לא יופרע, יופסק או
ייקטע ויהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, כשלים או תקלות בחומרה, בתוכנה בתקשורת
אצל מנהלי האתר ו/או אצל מי מספקי המידע (ביחד להלן: “פגם בתוכנה”). על-כן,
מנהלי האתר אינם ולא יהיו אחראים לנזק שעלול להיגרם למשתמש עקב פגם בתוכנה.

8.5 מנהלי האתר אינם ולא יהיו אחראים לכך שהאתר והשרת עליו הוקם האתר יהיו
נקיים מ”וירוסים”, פגמים, פריצות, נזקים, גניבות, או חדירות בלתי חוקיות למחשב
האישי של המשתמש באמצעות הרשת, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בשירותיו
השונים ו/או כתוצאה מאי התאמה בין האתר לבין תוכנות/קבצים של המשתמש והמשתמש
פוטר בזה את מנהלי האתר מכל אחריות בעניין זה.

8.6 האתר עשוי לאפשר הורדת תוכנות. מנהלי האתר אינם אחראים לנזקים כלשהם
העלולים להיגרם עקב הורדת תוכנות כאמור ו/או עקב שימוש בכל תוכנה שהורדה
מהאתר.

8.7 מנהלי האתר רשאים לשלוח אל המשתמש קובץ זיהוי, שיאפשר להם לזהות את המחשב
ממנו המשתמש מתקשר לאתר (Cookie) וכן להשתמש במידע המופיע בקובץ זה.

8.8 המשתמש מצהיר בזאת ומתחייב לשפות את מנהלי האתר ו/או את ספקי המידע בגין
כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד (כולל הוצאות משפטיות) אשר ייגרמו להם
ו/או למי מטעמם כתוצאה מאי קיום הוראות הסכם זה ו/או כל פעולה אסורה על-פי חוק
המחשבים, תשנ”ה–1995, חוק הגנת הפרטיות ו/או על-פי כל דין, שיעשה באתר ו/או
באמצעותו, במידע, תכניו ו/או בשירותיו.

8.9 למנהלי האתר לא תהיה אחריות נזיקית, חוזית או אחרת כלפי המשתמש ו/או כל צד
שלישי הנובעת מהשימוש באתר או מהסתמכות על המידע המצוי בו. מבלי לפגוע מכלליות
האמור, מנהלי האתר לא יפצו את המשתמש ו/או כל צד שלישי על כל הפסד רווחים או
הפסד הזדמנויות או כל נזק עקיף, מיוחד תוצאתי או דמי נזק עונשיים כלשהם שנגרמו
מהשימוש באתר ו/או עקב הסתמכותו של המשתמש על המידע ו/או עקב קיום שיבושים.

8.10 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מסכים בזאת, כי כל תביעה /ואו דרישה נגד
מנהלי האתר תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד פרסומה ו/או הופעתה באתר, והצדדים
רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי”ח–1958,
וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט. למען הסר ספק, הוראה זו תגבר על
כל הוראת דין אחרת.

9. משלוח מבזקים (Newsletters)

9.1
משתמש שנרשם לרשימת התפוצה באתר, באמצעות מילוי טופס “הרשמה לתפוצה”, לרבות
מילוי כתובת הדואר האלקטרוני שלו ושלח את הטופס לאתר (באמצעות כפתור שלח) ו/או
משתמש אשר פנה באמצעות טופס צרו קשר באתר, ומילא את כתובת הדואר האלקטרוני שלו
ושלח הודעה לאתר (באמצעות כפתור שלח), כשבתיבת הסימון קיים סימן “וי”, נותן
בכך את הסכמתו לקבלת מבזקים באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות הודעת SMS.

9.2
תוכן המבזקים שישלח למשתמש יכלול מידע שיווקי ופרסומי, בהתאם לשיקול דעת האתר
ו/או עורך האתר, לרבות הצעות שיווקיות של חברת ארו-אסיה ו/או צדדים שלישיים.

9.3
האתר רשאי להעביר את פרטי המשתמש לצדדים שלישיים, לרבות חברות מסחריות, עמם
הוא מצוי בשיתוף פעולה, לשם משלוח מידע שיווקי ופרסומי על ידם וכן לשם יצירת
קשר עם המשתמש.

9.4
המשתמש רשאי בכל עת להיגרע מרשימת התפוצה של האתר, ללא תשלום, וזאת באמצעות
פנייה דרך אתר האינטרנט shop.euro-asia.co.il בלשונית
“צור קשר” ו/או באמצעות לחיצה על כפתור ההסרה המצוי בתחתית הודעת הדואר
האלקטרוני.

10. פרסומות מסחריות ואחרות

10.1 האתר ו/או המבזקים עשויים לכלול פרסומות מסחריות ואחרות המהוות “דבר

פרסומת'” כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח–

2008.

10.2 מנהלי האתר אינם אחראים בשום אופן שהוא לפרסומות מסחריות ואחרות

המופיעות (ככל שמופיעות) באתר ו/או במבזקים. הופעת פרסומת באתר ו/או במבזקים
אינה מעידה על חסותם של מנהלי האתר ו/או אחריותם ו/או התחייבותם על המפרסם
ו/או על המוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו. הפרסום הוא

על אחריות המפרסם בלבד ואין ולא תהיה למנהלי האתר אחריות בשום צורה ואופן

לתוכנו, נכונותו, דיוקו או תקפותו.

11. קישורים

11.1 האתר כולל קישורים אלקטרוניים (Links) אל מקורות מידע ו/או משאבים אחרים
במרחבי האינטרנט (להלן: “האתרים המקושרים”).

11.2 אין לראות בעצם קישורים אלה את מנהלי האתר כאחראים, שולטים, מסכימים או
תומכים, במפורש או במשתמע, בחוות-דעת, מידע או שירותים המצויים באתרים
המקושרים.

11.3 מנהלי האתר לא בדקו את האתרים המקושרים ולא אישרו אותם והם אינם ולא יהיו
אחראים לתוכן ו/או איכות ו/או בטיחות האתרים המקושרים. כמו-כן, מנהלי האתר
אינם ולא יהיו אחראים על זכויות היוצרים ו/או זכויות צדדים שלישיים באתרים
המקושרים.

11.4 האתר כולל קישור לאתר חברת ארו-אסיה: euro-asia.co.il שהינו אתר נפרד
שלגביו יחולו הוראות התקנון כפי שמופיעות באתר המכירות.

12. שמירה על פרטיות

12.1 ארו -אסיה עושה שימוש באמצעי זהירות סבירים על מנת לשמור על פרטיות המידע
המועבר על-ידי המשתמש. ידוע למשתמש והוא מאשר, כי לא ניתן להבטיח את אבטחת
המידע באופן מושלם.

12.2 מנהלי האתר רשאים להשתמש בפרטים שנמסרו על-ידי המשתמש לצורך שיפור האתר,
ליצירת קשר עם המשתמש או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים,
למשלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי (אם נרשם לקבלת מבזקים) ובכלל זה להעבירו
לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים.

12.3 בנוסף, ארו-אסיה תהיה רשאית לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלה ידועים לו)
במקרים הבאים:

12.3.1 אם השימוש שעושה המשתמש באתר אינו חוקי;

12.3.2 אם המידע/חומר שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש על-ידי רשות מוסמכת;

12.3.3 אם המידע/חומר שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש על-מנת לאכוף את יישומו
הנכון והתקין של הסכם זה;

12.3.4 אם המידע/חומר שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש להגנת האינטרסים של מנהלי
האתר.

12.3.5 הוראות סעיף זה אינן חלות ו/או אינן תקפות באתרים המקושרים. על-כן, על
המשתמש באתרים המקושרים לקרוא ולבדוק היטב את ההוראות המתייחסות להגנת הפרטיות
בכל אחד מהאתרים הללו לפני שימסור פרטים אודותיו למנהלי אותם אתרים. מנהלי
האתר אינם ולא יהיו אחראים לשמירה על הפרטים והמידע שיימסרו על-ידי המשתמש
למנהלי אתרים אלה.

13. פניות אל נציגי האתר

13.1 בכל שאלה לגבי האתר, תכניו והמוצרים המוצגים בו ניתן לפנות לנציגי האתר
דרך “צור קשר” או לדואר אלקטרוני tom@eurasia.co.il . או באמצעות פנייה
באמצעות הדואר לכתובת לאונרדו דה וינצ'י 14א ת”א , או בטלפון : 054-5260460.

13.2 נציגי האתר יעשו את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה אליהם בתוך 3 ימי
עסקים.

14. סמכות השיפוט

הסכם זה כפוף לחוקי מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע
מהסכם זה הוא בבתי-המשפט המוסמכים בתל-אביב במדינת ישראל.